Vodotesná dotyková kódová klávesnica IP65

150.19

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Odber prúdu260 mA
PripojenieVývod pre alarm
otvárač dverí
počet LED3
Zaťažiteľnosť kontaktuNO: max. 20 A/ 14 V/DC
NC: max. 12 A/14 V/DC
Spôsob ochranyIP65
Hmotnosť510 g
Vonkajšia výška120 mm
Vonkajšia šírka80 mm
Rozmer, hĺbka35.5 mm
Kategória výrobkuKódový zámok
Spôsob montážeNa omietku

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Tento kódový zámok má moderný dizajn a vodotesné telo. Vďaka tomu môže byť bez problémov použitý aj vo vonkajšom prostredí. Hladký povrch a podsvietenie podčiarkujú moderný dizajn. K dispozícii máte viac ako 100 miliónov číselných kombinácii a z nich si môžete vybrať až 99 možných kódov.
 • Vybavenie

  • Hladký povrch
  • Vodotesné pozinkované telo
  • Klávesnica s podsvietením
 • Vlastnosti

  • vývod alarmu
  • sabotážny kontakt
  • vstup na monitorovacie zariadenie dverí
  • relé otvárača dverí
  • relé spínača
 • Rozsah dodávky

  • kódový zámok
  • materiál na montáž
  • návod na použitie

Otázky užívateľov

 • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Vodotěsný kódový zámek s dotykovým ovládáním Obj. č.: 75 14 02
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kódového zámku.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Obsah Účel použití Vysvětlivky k symbolům Bezpečnostní pokyny Ovládací prvky a displej Montáž a připojení Obsluha Režim programování Nastavení Master kódu Nastavení uživatelského hesla Smazání uživatelského hesla Nastavení timeru a kontaktů relé „Lock Out“ Uzamknutí tlačítek Nastavení hesla pro kontakty relé „Aux Out“ Nastavení timeru kontaktů relé „Aux Out“ Sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ Nastavení timeru výstupu pro alarm Sepnutí výstupu pro alarm Reset Sepnutí kontaktů relé „Lock Out“ Recyklace Záruka Technická data 2
Účel použití Tento kódový zámek slouží k zabezpečení přístupových dveří (např. kanceláře). Do paměti lze uložit maximálně 99 uživatelů s různými kódy. Kódový zámek Vám poskytuje komfortní zadávání kódu pomocí dotykové obrazovky a lze k němu připojit elektrické otevírače dveří, které pracují s napětím 12 až 24 V AC/DC.
Dále tento kódový zámek disponuje výstupem pro alarm (např. pro připojení sirény), jakož i vstupem pro alarm (např. pro připojení magnetického dveřního kontaktu NC). Tento kódový zámek se smí provozovat výhradně s napětím 12 až 24 V AC/DC. Kódový zámek má třídu ochrany IP 65 a je vhodný pro nechráněné venkovní prostory.
Vysvětlivky k symbolům Vykřičník v tomto trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny v tomto návodu k použití, které je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Symbol ruky označuje speciální tipy a pokyny k obsluze.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kódového zámku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Kódový zámek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro.
Nelze uplatnit záruku na škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití. Za následné škody nepřebíráme odpovědnost!
Za věcné škody a škody na zdraví, které vznikly neodbornou manipulací nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů, nepřebíráme odpovědnost! V takovém případě zaniká nárok na jakoukoliv záruku.
Vážení zákazníci, následující bezpečnostní pokyny a varování slouží nejen k ochraně přístroje, ale také k ochraně Vašeho zdraví. Přečtěte si prosím pozorně následující body: Předpokládáme, že již nelze přístroj bezpečně provozovat, když: ― přístroj vykazuje viditelná poškození, ― přístroj přestal pracovat, ― po delším skladování za nepříznivých podmínek, ― po nadměrném namáhání během přepravy.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

3
Ovládací prvky a displej 1) Zvonkové tlačítko Slouží k sepnutí kontaktů relé „Aux Out“.
Viz kapitola 7.6.2.
2) Klávesnice Slouží k programování a k zadávání kódu.
3) LED kontrolka (barva červená/jantarová) Rozsvítí se červeně, jakmile je kódový zámek uveden do provozu.
Svítí jantarově, je-li zámek v režimu programování.
4) LED kontrolka (zelená) Svítí zeleně, když jsou sepnuté kontakty relé „Lock Out“ (h).
5) LED kontrolka (jantarová) Svítí jantarově, když jsou sepnuté kontakty relé „Aux Out“ (i).
6. Montáž a připojení 6.1 Montáž ádný připojovací kabel nesmí být zohýbaný ani stlačený. To by mohlo mít za následek poruchy funkce, zkraty nebo poškození přístroje. Při vrtání otvorů do stěny a při šroubování dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných kabelů nebo vedení.
· Sejměte víčko na zadní straně pláště přístroje (uvolněte šroub na spodní straně pláště).
· Na vnitřní straně víčka jsou naznačené 4 kulaté otvory. Pomocí 3,5–4mm vrtáku na kov vyvrtejte 2 otvory.
· Upevněte kódový zámek pomocí vhodného spojovacího materiálu na rovný, svislý povrch, který není vystaven vibracím.
6.2 Připojení a) Připojení k 12–24 V AC/DC
Připojení k provoznímu napětí. b) Výstup pro alarm (–) Slouží k připojení sirény alarmu. c) Připojení „Egress“ Zde můžete připojit klávesu NO, který může sepnout kontakty relé „Lock Out“ (h). d) Připojení magnetického dveřního kontaktu Slouží pro připojení magnetického dveřního kontaktu (NC). e) Propojka magnetického dveřního kontaktu Tato propojka se musí odstranit, jakmile je dveřní magnetický kontakt připojen k přípojnému místu (d). f) Propojka pro reset Slouží k provedení resetu. g) Sabotážní kontakt Je spuštěn, jakmile došlo k otevření víčka pláště. h) Kontakty relé „Lock Out“ i) Kontakty relé „Aux Out“ 4
Obsluha 7.1 Režim programování Master kód naprogramovaný při výrobě je „1234“. Chcete-li se dostat do režimu programování, zadejte dvakrát za sebou tento Master kód. Příklad: 1234 1234.
Při správném zadání červená LED kontrolka (3) změní barvu na jantarovou. Nyní se nacházíte v režimu programování a můžete provést následující nastavení.
Režim programování opustíte pomocí tlačítka „#“.
7.2 Nastavení Master kódu Chcete-li nastavit nový Master kód, zadejte v režimu programování následující kombinaci: * 00 MMMM
MMMM v tomto případě představuje 4místnou číselnou kombinaci požadovaného Master kódu.
7.3 Nastavení uživatelského hesla Chcete-li nastavit nové uživatelské heslo, zadejte v režimu programování následující kombinaci: Zadávání kombinace pro uživatele 01 až 19: * XX UUUU
* 6XX UUUU
UUUU v tomto případě představuje 4místnou číselnou kombinaci požadovaného uživatelského hesla.
7.3.1 Smazání uživatelského hesla Chcete-li vymazat uživatelské heslo, zadejte v režimu programování následující kombinaci: * 50 XX
XX v tomto případě znamená uživatele (01 až 99), který má být vymazán. Pokud chcete vymazat všechny uživatele, zadejte namísto 01 až 99 číslo „00“.
7.4 Nastavení timeru a kontaktů relé „Lock Out“ Sami můžete určit délku sepnutí kontaktů relé „Lock Out“ (h) (ke kterým je např. připojený elektrický otevírač dveří). V režimu programování zadejte následující kombinaci: * 20 TT
TT v tomto případě znamená 01 až 99 sekund. Pokud nastavíte „00“, jsou kontakty relé sepnuté tak dlouho, než je znovu zadán uživatelský kód.
7.5 Uzamknutí tlačítek Je-li aktivovaná funkce automatického uzamknutí kláves, kódový zámek po pátém chybném zadání uživatelského kódu nebo Master kódu uzamkne automaticky na dobu 30 sekund všechna tlačítka (výchozí nastavení). Toto automatické 30sekundové uzamknutí kláves lze aktivovat resp. deaktivovat. V režimu programování zadejte následující kombinaci: * 51
Navíc můžete určit, po jaké události se má uzamknutí kláves aktivovat.
* 53 0 po zadání 20 chybných po sobě následujících znaků * 53 1 po pátém chybném zadání uživatelského kódu nebo Master kódu 7.6 Nastavení hesla pro kontakty relé „Aux Out“ Výrobce předem nenaprogramoval žádné heslo pro kontakty relé „Aux Out“ (i). Chcete-li naprogramovat nové heslo, zadejte v režimu programování následující kombinaci: * 40 HHHH
HHHH v tomto případě představuje 4místnou číselnou kombinaci požadovaného Master kódu. 7.6.1 Nastavení timeru kontaktů relé „Aux Out“ Sami můžete určit délku sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i) (ke kterým je např. připojený elektrický zvonek). V režimu programování zadejte následující kombinaci: * 58 TTT
TTT v tomto případě znamená 01 až 999 sekund. Pokud zadáte „000“, jsou kontakty relé sepnuté tak dlouho, dokud není znovu zadáno heslo pro kontakty relé „Aux Out“ (i).

5
7.6.2 Sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ Výchozí nastavení je takové, že kontakty relé „Aux Out“ (i) jsou sepnuty prostřednictvím hesla pro kontakty relé „Aux Out“ (i). Můžete ovšem kontakty relé sepnout i jiným způsobem. Za tímto účelem Vám nabízí tento kódový zámek možnost, jak pohodlně stanovit způsob sepnutí. Chcete-li nastavit určitý způsob sepnutí, zadejte v režimu programování následující kombinaci: * 57 C
C v tomto případě znamená zvolený způsob.
Způsoby sepnutí: C = 0 žádná funkce C = 1 umožňuje sledování dveří (*) C = 2 umožňuje sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i) při chybném zadání uživatelského hesla nebo Master kódu C = 3 umožňuje sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i) pomocí tlačítka „*“ nebo zvonkového tlačítka (1) C = 4 umožňuje sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i) prostřednictvím sabotážního kontaktu (g) C = 5 umožňuje rozšířené sledování dveří (**) C = 6 umožňuje sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i), jakmile dojde k sepnutí kontaktů relé „Lock Out“ (h) C = 7 umožňuje sepnutí kontaktů relé „Aux Out“ (i) prostřednictvím přiděleného hesla (viz kapitola 7.6) (*) Sledování dveří Při zadání uživatelského kódu se sepnou kontakty relé „Lock Out“ (h). Při otevřeném magnetickém kontaktu se sepnou kontakty relé „Aux Out“ (i). Stisknutím tlačítka připojeného k „Egress“ (c) se sepnou kontakty relé „Lock Out“ (h).
(**) Rozšířené sledování dveří Při zadání uživatelského kódu se sepnou kontakty relé „Lock Out“ (h) a „Aux Out“ (i). Při otevřeném magnetickém kontaktu bliká LED kontrolka zeleně (4). Stisknutím tlačítka připojeného k „Egress“ (c) se sepnou kontakty relé „Lock Out“ (h) a „Aux Out“ (i).
7.7 Nastavení timeru výstupu pro alarm Sami můžete určit délku sepnutí výstupu pro alarm (b), ke kterému je např. připojená siréna. V režimu programování zadejte následující kombinaci: * 56 TTT
TTT v tomto případě znamená 01 až 999 sekund.
7.7.1 Režim sepnutí výstupu pro alarm Výstup pro alarm (b) můžete sepnout různými způsoby. Za tímto účelem Vám nabízí tento kódový zámek možnost, jak pohodlně stanovit způsob sepnutí. Chcete-li nastavit určitý způsob sepnutí, zadejte v režimu programování následující kombinaci: * 55 C
C v tomto případě znamená zvolený způsob.
Způsoby sepnutí: C = 0 žádná funkce C = 1 umožňuje sepnutí výstupu pro alarm (b) v souvislosti s rozšířeným sledováním dveří (viz kapitola 7.6.2) C = 2 umožňuje sepnutí výstupu pro alarm (b) pomocí sabotážního kontaktu (g) C = 3 spojuje možnosti sepnutí 1 a 2
7.8 Reset Postupujte následovně: 1) Odpojte kódový zámek od provozního napětí.
2) Přepněte propojku „Reset“ (f) do polohy „ “.
Oba zásuvkové kontakty jsou na desce označeny svorkou a nápisem „Restore System“.
6
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/02/2010
3) Připojte znovu provozní napětí.
4) Interní vysílač signálu je nyní aktivní.
5) Přepněte propojku „Reset“ (f) do polohy „ “.
7.9 Sepnutí kontaktů relé „Lock Out“ Chcete-li sepnout kontakty relé „Lock Out“ (h), zadejte následující kombinaci, zatímco se nacházíte mimo režim programování.
* UU XXXX
XXXX v tomto případě znamená odpovídající uživatelský kód.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Záruka Na kódový zámek poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.
Technická data Napájení 12 až 24 V AC/DC
Odběr proudu cca 260 mA Třída ochrany IP 65 Kontakty relé „Aux Out“ max. 3 A Kontakty relé „Lock Out“ max. 3 A
Hmotnost 510 g Počet uživatelů 99

Podmienky používania dokumentácie produktu