Detektor úniku CO s mezizásuvkou Schabus ES GX-C3, externý senzor

138.61

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhoľnatého (CO)
Napájanie230 V
Vonkajšia šírka57 mm
Vonkajšia výška121 mm
Rozmer, hĺbka38 mm
Hmotnosť250 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Detektor úniku plynu GX
-C3
Obj. č.: 75 20 17
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku plynu do zásuvky GX-C3.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky * Detektor úniku plynu GX-C3
* Instalační materiál (šroub, hmoždinka 5 mm) * Návod k obsluze Účel použití Detektor úniku plynu GX-C3 s externím senzorem je zařízením, které upozorňuje na přítomnost svítiplynu, zemního nebo zkapalněného plynu a vydává varování už při koncentraci plynu, která leží výrazně pod úrovní ohrožující život. V souladu se svým určením je tak tento monitorovací systém nastaven na velmi vysokou citlivost (viz níže „Technické údaje“). Přístroj vydává vizuální a akustickou signalizaci poplachu a současně vypne připojené zařízení.
Bezpečnostní pokyny Obecně * Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.
* Instalaci přístroje by měla provést kvalifikovaná osoba.
* Nenechávejte obalový materiál volně ležet. Mohl by se stát nebezpečnou hračkou pro děti!
* Neotvírejte přístroj. Neobsahuje žádné komponenty, které by vyžadovaly vaší údržbu.
Provozní podmínky Standardy pro posouzení výrobku vyjadřují limitní hodnoty použití v obytných prostorech a v kancelářích. Výrobek je určen pro použití v následujících typech prostředí: * Obytné budovy a obytné prostory, jako jsou rodinné domy, byty, místnosti, atd., místa jako jsou obchody, velkoobchody, atd.
* Budovy malých podniků, jako jsou dílny, servisní centra, atd.
* Všechna místa použití, pro která je charakteristické připojení k nízkonapěťové rozvodní síti.
Pokyny k instalaci Detektor plynu GX-C3 a jeho senzor se smí používat jen na suchém místě uvnitř místnosti a aby se zajistil jeho bezporuchový provoz, musí se umístit v souladu s druhem detekovaného plynu.
Pro správný provoz výrobku má zásadní význam, aby se jeho senzor umístil v předepsané výšce.
Umístění výrobku pro detekci kysličníku uhelnatého (CO) a kouře Nainstalujte externí senzor co nejblíže bodu spalování nebo monitorování proudění zplodin spalování / komínu ve výšce 15 – 30 cm pod stropem, protože unikající plyn se bude zahřívat a stoupá nahoru.
Senzor se nesmí používat na níže uvedených místech: · Na místech, kde je senzor stíněn před unikajícím plynem, např. za záclonou nebo v příborníku.
· Přímo nad topným tělesem nebo nad místem spalování nebo nad dřezem resp. umyvadlem.
· V těsné blízkosti dveří, oken, větráků, klimatizačních jednotek, atd.
· V prostoru, kde hrozí nebezpečí exploze.
Uvedení do provozu Detektor plynu GX-C3 se jednoduše zastrčí do zásuvky s napětím 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se žlutá provozní LED kontrolka. Než bude senzor monitorovacího systému plně funkční, potřebuje cca 3 – 5 minut, aby se zahřál na provozní teplotu. Poté se rozsvítí zelená LED kontrolka, která signalizuje, že detektor úniku plynu GX-C3 je plně funkční.
Poznámka: Různé podmínky během přepravy (dlouhodobé skladování / vlhkost) můžou vést k tomu, že okamžitě po zahřátí se spustí hlásič poplachu (bliká červená LED kontrolka). V takovém případě odpojte přístroj krátce od napájení a znovu ho zapojte, aby se zopakoval proces zahřívání.
Je možné, že proces bude potřebné opakovat až 3x.
Hlásič poplachu V případě úniku plynu systém hlásí poplach, když senzor detekuje zvýšenou koncentraci plynu, která překračuje mezní hodnotu. Zazní zvuková siréna a bliká červená LED kontrolka (provozní).

Co dělat v případě poplachu * Neodpojujte detektor plynu ze zásuvky.
* Nezapínejte žádné jiné elektrické přístroje nebo zařízení.
* Nezapalujte otevřený oheň, resp. jakýkoliv už hořící zdroj ohně zavřete.
* Okamžitě otevřete okna, dveře a důkladně celý prostor vyvětrejte. Informujte ostatní osoby v domě. Všichni musí dům opustit!
* Prozkoumejte dům, abyste objevili možné body spalování, resp. ohně. Kysličník uhelnatý vzniká v důsledku nedokonalého spalování (kouře). Důležité: Všechny osoby musí dům opustit.
* Odstraňte zdroj úniku plynu, a pokud si nejste jisti, kontaktujte svého dodavatele plynu, nebo poradce.
* v případě, že únik plynu přetrvává a poplach se opakuje, kontaktujte svého dodavatele plynu nebo hasiče. Falešný poplach Citlivý systém senzoru reaguje také na jiné zdroje vypouštěného plynu. K spouštění falešného poplachu tak může vést například používání aerosolových výrobků (lak na vlasy, repelent ve spreji), stejně jako silný cigaretový kouř. Test funkčnosti Jednoduchý test funkčnosti detektoru plynu můžete provést pomocí butanové náplně cigaretového zapalovače. Krátké vypuštění plynu bez ohně by mělo spustit hlásič poplachu a vyvolat blikání červené LED kontrolky.
Z důvodu vlastní bezpečnosti a ověření funkčnosti přístroje doporučujeme, abyste tento test prováděli jedenkrát za měsíc! Senzor pravidelně čistěte a fouknutím odstraňte ze senzoru prach.
Čištění a údržba Nevystavujte přístroj vlivům vlhka (sprejům nebo dešťové vodě), prachu a přímému slunečnímu záření. Výrobek čistěte výhradně suchým lněným hadříkem a v případě silnějšího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.
Technické údaje Provozní napětí: 230 (+/- 10%) V AC; 50 – 60 HZ
Spotřeba proudu: cca 1,5 W (v pohotovostním režimu) Spínací kapacita: 2300 W / 10 A
Provozní teplota: -15 ľC až +40 ľC
Ochrana: IP 20
Akustický tlak hlásiče: 60 dB ve vzdálenosti 10 cm Průměr kabelu: 3,6 mm Délka kabelu: 2,5 m Rozměry (V x Š x H): 121 x 57 x 38 mm Druh plynu Bod spuštění poplachu Min. koncentrace CO 200 ppm (0,02%)

Podmienky používania dokumentácie produktu