Vreckový alarm Smartwares SW SC03, 85 dB

5.37

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie4.5 V
Kategória výrobkuOdstrašujúci alarm
Druh mini alarmuVreckový alarm
NapájanieNa batérie
Akustický tlak85 dB

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Συναγερμός για την περίπτωση που δεν ALARMĂ INDIVIDUALĂ Alarma se declanşează dacă vă aflaži într-o situažie periculoasă. Uşor de pornit, cu un şnur de tragereEste producto dispone de una garantía de fábrica según las normativas de la UE. La garantía tiene la duración en años indicada en el embalaje, a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo – es necesaria una prueba de compra para poder aplicar la garantía. En caso de problemas, contacte con el comercio en el que adquirió el producto. Para obtener más información del producto, llame a nuestra línea de asistencia o visite nuestro sitio web: www.smartwares.eu. También podrá registrar su producto en esta dirección.ES GARANTÍA DE PRODUCTOEliminación correcta de este producto ( Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos ) Presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar los posibles daños al medio ambiente oa la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de los usuarios resources.Household materiales deben ponerse en contacto con el establecimiento donde adquirieron el producto , o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para el reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros residuos comerciales .
* Siempre tire las pilas usadas a la papelera de reciclaje de baterías.
* Si la batería está integrada en el interior del producto , abra el producto y retire la batería.MANTENIMIENTOLos dispositivos no necesitan mantenimiento, por lo que nunca las abren. La garantía queda anulada cuando se abre la appliance.Only limpiar el exterior de los dispositivos con un paño suave y seco o un cepillo. Antes de limpiar, quitar los dispositivos de todas las fuentes de tensión. No utilice ningún producto de limpieza carboxílicos o gasolina, alcohol o similar. Estos atacan las superficies de los dispositivos. Además, los vapores son peligrosos para su salud y explosivo. No utilice herramientas de bordes afilados, destornilladores, cepillos de metal o similar para la limpieza. Advertencia: Proteger la batería contra el fuego, el exceso de calor y el sol*Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y los cables de conexión cumplan las normas necesarias y estén en conformidad con las instrucciones de funcionamiento.
*No sobrecargue las tomas de corriente eléctrica o los cables de extensión, ya que se podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
*Contacte con un experto si tiene dudas sobre el modo de funcionamiento, la seguridad o la conexión de los aparatos.
*Mantenga todas las partes fuera del alcance de los niños.
*No almacene este aparato en lugares húmedos, fríos o cálidos, ya que se podrían dañar las placas de los circuitos electrónicos.
*Evite las caídas o los golpes, ya que se podrían dañar las placas electrónicas.
*¡Nunca reemplace usted mismo los cables de alimentación dañados! Retírelos de la red y lleve los dispositivos a un taller.
*Sólo un taller autorizado debe reparar o abrir este aparato.
*Los sistemas inalámbricos están sujetos a interferencias de teléfonos inalámbricos, microondas y otros dispositivos inalámbricos que operan en la gama 2,4GHz. Mantenga el sistema POR LO MENOS a 10 pies de distancia de los dispositivos durante su instalación y funcionamiento.
*No trague las pilas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.SEGURIDADELIMINACIÓNThis product has factory warranty according to EU regulations. Guarantee lasts for the number of years shown on the packaging, starting from the date of purchase. Keep the receipt – proof of purchase is required in order to rely on guarantee. In the case of problems, please contact with the store where you purchased the product. For further product information call to our Hotline or visit our website: www.smartwares.eu . You can also register your product there.GB PRODUCT GUARANTEECorrect Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
* Always throw empty batteries to the battery recycling bin.
* If the battery is built-in inside the product, open the product and remove the battery.DISPOSALMAINTENANCEThe devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources. Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning. Warning: Protect the battery against fire, too much heat and sunshine*Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
*Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result *Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
*Keep all parts away from young children’s reach *Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
*Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards *Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
*Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
*Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.
*Do not swallow batteries. Keep batteries out of the reach of children.SAFETYDieses Produkt hat eine Werksgarantie nach der EU-Richtlinien. Die Garantie entnehmen Sie auf der Verpackung. Diese gilt ab dem Datum des Kaufs (Kaufbeleg ist zwingend erforderlich).
Bewahren Sie die Quittung – Kaufbeleg gut auf. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte an den Markt, wo Sie das Produkt gekauft haben. Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Website: www.smartwares.eu. Sie können Ihr Produkt registrieren gibt.DE PRODUKTGARANTIE Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen Ländern mit einem separaten ENTSORGUNGWARTUNGDie Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen. Warnung: Schützen Sie den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnenschein.*Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung SICHERHEITProdukt ten, zgodnie z przepisami UE, posiada gwarancję fabryczną. Gwarancja jest ważna przez okres czasu określony na opakowaniu, począwszy od daty zakupu. Zachowaj rachunek – dowód zakupu potrzebny jest do zgłoszenia gwarancji. W przypadku problemów, skontaktuj się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia zadzwoń na naszą gorącą linię lub odwiedź naszą stronę internetową: PL GWARANCJA PRODUKTUPrawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) ( Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów ) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu jego eksploatacji . Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania materiałów użytkowników resources.Household powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub organem władz lokalnych , do informacji na temat miejsca i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu .
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi .
*Zużyte baterie należy zawsze wrzucać do kosza na baterie.
* Jeśliakumulator jest wbudowany wewnątrz urządzenia , otworzyć urządzenie i wyjmij baterię.LIKWIDACJAUTRZYMANIEUrządzenia nie wymagają żadnych czynności obsługowych, więc nie należy otwierać ich obudowy. Z chwilą otwarcia obudowy urządzenia przez użytkownika gwarancja zostaje unieważniona. Obudowę urządzenia czyścić miękką, suchą ściereczką lub pędzelkiem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia nie stosować żadnych karboksylowych środków czyszczących jak benzyna, alkohol czy podobnych, gdyż uszkadzają powierzchnię obudowy urządzeń. Poza tym ich opary są szkodliwe i grożą wybuchem. Do czyszczenia nie stosować również narzędzi o ostrych krawędziach, śrubokrętów, metalowych szczotek i tym podobnych.*Dopilnować, by wszelkie połączenia elektryczne oraz kable połączeniowe spełniały wymogi stosownych przepisów oraz były zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
*Nie przeciążać elektrycznych gniazd zasilających lub przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
*W przypadku wątpliwości dotyczących trybu pracy urządzenia, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia urządzeń prosimy zasięgnąć porady osoby biegłej w tej dziedzinie.
*Wszystkie elementy urządzeń przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
*Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych, bardzo zimnych lub gorących miejscach, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elektronicznych płytek drukowanych.
*Urządzenia nie rzucać i nie narażać na wstrząsy, gdyż grozi to uszkodzeniem układów elektronicznych.
*Nie podejmować prób samodzielnej wymiany przewodów zasilających! W przypadku uszkodzenia przewodu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zanieść urządzenie do warsztatu naprawczego.
*Napraw urządzenia, i co za tym idzie otworzenia jego obudowy, może dokonywać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy.
*Na układy bezprzewodowe mogą oddziaływać telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 2,4GHz. System montować i z niego korzystać w odległości CO NAJMNIEJ 3 metrów od takich urządzeń.
*Nie połykać baterii. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.BEZPIECZEŃSTWODit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon – bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht.
Voor verdere product informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website: www.smartwares.eu . Hier kunt u ook uw product registreren.NL PRODUCT GUARANTIECorrecte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
*Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor bestemde inzamelpunten.
*Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en verwijder de batterij.VERWIJDERINGONDERHOUDDe toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningsbronnen.
Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen vuur, hitte en zon.*Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
*Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
*Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
*Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
*Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
*Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
*Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
*Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
*Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en bediening.
*Batterijen niet inslikken. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.VEILIGHEIDCe produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l’emballage, et débute à partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse – la preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de problèmes, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pour plus d’informations sur ce produit, vous pouvez contacter notre ligne d'assistance ou visiter notre site Web : www.smartwares.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit sur notre site web.FR GARANTIE DU PRODUITComment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l’Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
* Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de recyclage prévus à cet effet.
* Si la pile est encastré à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la pile.ELIMINERMAINTENANCELes appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la batterie contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux.*Vérifier que toutes les connexions électriques et cČbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
* Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
* Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
* Placer hors de portée des enfants.
* Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.
* Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques * Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasinspécialisé.
* La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
* Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 SÉCURITÉPERSONAL ALARM
Alarm for when you become unwell or in PERSOONLIJK ALARM
Alarm voor wanneer u zich in een onveilige situatie bevindt of onwel wordt. Eenvoudig in te schakelen, met trekkoord.PERSONEN MINI-ALARM
Betätigen Sie den Personen Mini-Alarm, wenn Sie sich unwohl fühlen, oder in eine unsichere OSOBISTY ALARM
Alarm na wypadek pogorszenia samopoczucia ALARME PERSONNELLE
Alarme pour quand vous n’êtes pas bien ou ALARMA PERSONAL
Alarma para cuando se siente mal y en situaciones de inseguridad. Fácil de cambiar OSOBNI ALARM
Alarm kada se nađete u neugodnim i nesigurnim stanjima. Lako se aktivira povlačenjem konopcaSZEMÉLYI RIASZTÓ Jelezhet, ha rosszul érzi magát vagy veszélybe kerül. Egyszerűen aktiválható húzózsinór segítségévelOSOBNÍ ALARM
Alarm v případech, kdy máte zdravotní problém nebo se nacházíte v nebezpečné situaci. Snadné zapnutí pomocí zatáhnutí za KİŞİSEL ALARM
Kötü ya da güvensiz olduğunuz durumlar için alarm, Çekme kordonu ile kolayca faaliyete geçer,ELALLARME PERSONALE
Allarme per situazioni non sicure o cattive IT
GB
NL
D
PLFRESHRROHUCZTRSC03 SPECIFICATIONS
Voltage: 4,5VDC: 3x 1,5V LR44
Sirene: 85dBHergestellt in ChinaSC03
10.017.12
85dB85dBLED LED On/offOn/offPull Ziehen TirerPull Ziehen TirerBroekakkerweg 15 5126 BD Gilze The NetherlandsWWW.SMARTWARES.EUsmartwares safety & lighting b.v.

Questo prodotto ha una garanzia di fabbrica secondo le norme UE. Garanzia dura per il numero di anni indicato sulla confezione, a partire dalla data di acquisto. Conservare la ricevuta – prova di acquisto è necessaria per far valere la garanzia. In caso di problemi, si prega di contattare il negozio dove è stato acquistato il prodotto. Per ulteriori informazioni telefonare alla nostra Hotline o visitare il nostro sito: www.smartwares.eu. ť inoltre possibile registrare il prodotto lď.IT GARANZIA DEL PRODOTTOCorretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata ) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile di utenti resources. famiglia materiale deve contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni su dove e come si può prendere questo oggetto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.
* Gettare sempre le batterie vuote nel cestino della batteria.
* Se la batteria è integrata all'interno del prodotto, aprire il prodotto e rimuovere la batteria.SMALTIMENTOMANUTENZIONEI dispositivi sono esenti da manutenzione, in modo da non aprirli. La garanzia decade quando si apre il appliance.Only pulire la parte esterna dei dispositivi con un panno morbido e asciutto o una spazzola. Prima della pulizia, rimuovere i dispositivi da tutte le fonti di tensione. Non utilizzare detergenti carbossilici o benzina, alcool o simili.
Questi attaccano le superfici dei dispositivi. Inoltre, i vapori sono pericolosi per la salute ed esplosivo. Non utilizzare attrezzi taglienti, cacciaviti, spazzole metalliche o simili per la pulizia. Attenzione: proteggere la batteria contro il fuoco, troppo calore e sole.* Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici e cavi di collegamento sono conformi alle normative in materia e sono in conformità con le istruzioni operative.
* Non sovraccaricare le prese elettriche o prolunghe, incendi o scosse elettriche può essere il risultato.
* Si prega di contattare un esperto in caso di dubbi sulla modalità di funzionamento, la sicurezza o di collegamento degli apparecchi.
* Tenere i componenti lontano dalla portata dei bambini piccoli.
* Non conservare questo articolo in luoghi umidi, molto freddi o caldi, questo può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
* Evitare cadute o urti, questo può danneggiare le schede elettroniche.
* Non sostituire i cavi di alimentazione danneggiati te! In tal caso, rimuoverli dalla rete e spostare i dispositivi in officina.
* Le riparazioni o apertura di questa voce possono essere effettuate solo da un'officina autorizzata.
* Sistemi wireless sono soggetti a interferenze da telefoni cordless, forni a microonde e altri dispositivi wireless che operano. nella banda 2.4GHz. Mantenere il sistema ALMENO 10 m di distanza dai dispositivi durante l'installazione e il funzionamento.
* Non ingoiare le batterie. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.SICUREZZABu ürünün AB mevzuatına göre fabrika garantisi vardır. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlayarak ambalaj üzerinde gösterilen yıl sayısı boyunca geçerlidir. Garantiye güvenmek için satın alma kanıtı gereklidir, bu nedenle satış fişini saklayın. Sorun olması durumunda, lütfen ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. Daha fazla ürün bilgisi için Yardım Hattımızı arayabilir ya da www.smartwares.eu adresinde web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, orada ürün kaydı da yapabilirsiniz.TR ÜRÜN GARANTİSİBu Ürünün Doğru Şekilde Atılması ( Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ) (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir ) Bu,ürün veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret , ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir . Kontrolsüz atıklarınçevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için ,bu ürünü satın perakendeci ya da başvurmalısınız diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme resources.Household kullanıcıl arınsürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek üzere geri dönüşüme lütfen nerede ve nasıl çevre açısından güvenli geri dönüşüm için bu öğeyi alabilir ayrıntıları için onların yerel yönetim ofisi. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat vesatın alma sözleşmesininkoşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir . Bu ürün imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır .
* Her zamanpil geri dönüşüm kutusu boş pilleri atmak.
*Pil dahili iseürünün içindeki ,ürünü açın vepili çıkarın.BERTARAFBAKIMCihazları bakım gerektirmez , bu yüzden onları asla açmayın . Eğerappliance.Only yumuşak, kuru bir bezle veya fırça ilecihazlarındışını temizlemek açtığınızdagarantisi geçersiz olur . Temizlemeden önce , tüm gerilim kaynaklardanaygıtları çıkarın .
Karbonik temizlik maddeleri ya da benzin , alkol veya benzeri kullanmayın . Bu cihazların yüzeylerine saldırır . Bunun yanı sıra,buharlar ve sağlık için tehlikeli olan patlayıcı madde . Herhangi bir keskin kenarlı alet kullanmayın , sürücüleri , metal fırçalar veya temizlik için benzer vida . Uyarı: yangına karşı pili , çok fazla ısı ve güneş koruyun*Tüm elektrik bağlantılarının ve bağlantı kablolarının ilgili yönetmeliklere ve kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olunuz.
*Elektrik prizlerini veya uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz, yangın çıkabilir veya elektik çarpabilir!
*Kullanım modu, güvenlik veya cihazların bağlanması ile ilgili bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen bir uzmanla iletişime geçiniz.
*Tüm parçaları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
*Bu ürünü ıslak, çok soğuk veya sıcak yerlerde saklamayınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
*Düşürmekten veya darbelerden kaçınınız, elektronik devre kartları zarar görebilir.
*Hasarlı güç kablolarını kesinlikle kendiniz değiştirmeyiniz! Böyle bir durumda, cihazları ağdan çıkarınız ve yetkili bir servise götürünüz.
*Bu ürün yalnızca yetkili bir servis tarafından açılabilir veya onarılabilir.
*Kablosuz sistemler kablosuz telefonlardan, mikrodalgalardan ve 2,4GHz frekans aralığında çalışan diğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Kurulum ve kullanım sırasında sistemi bu cihazlardan EN AZ 3 metre uzakta tutunuz.
*Pilleri yutmayın. Çocukların ulaşamayacağı pilleri tutun.GÜVENLİKΤο παρόν προϊόν διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. Η εγγύηση ισχύει για όσα έτη αναγράφονται στη συσκευασία, με αφετηρία την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε την απόδειξη – η απόδειξη αγοράς απαιτείται για λόγους εγγύησης. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.smartwares.eu. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε το προϊόν σας εκεί.EL ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣUΣωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος ( Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Η σήμανση εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του . Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών χρήστες resources.Household θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ 'όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν , ή την τοπική δημόσια υπηρεσία , για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση . Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς . Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση .
* Πάντα να ρίξει τις άδειες μπαταρίες στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών .
* Αν η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό του προϊόντος , ανοίξτε το προϊόν και αφαιρέστε την μπαταρία .ΔΙΑΘΕΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗΟι συσκευές είναι χωρίς συντήρηση , έτσι ώστε να μην τους ανοίξει . Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν ανοίγετε το appliance.Only καθαρίσετε το εξωτερικό των συσκευών με ένα μαλακό , στεγνό πανί ή μια βούρτσα . Πριν από τον καθαρισμό , αφαιρέστε τις συσκευές από όλες τις πηγές τάσης . Μην χρησιμοποιείτε καρβοξυλικό καθαριστικά ή βενζίνη , οινόπνευμα ή κάτι ανάλογο . Αυτές επιτίθενται τις επιφάνειες των συσκευών.
Εκτός αυτού , οι ατμοί που είναι επικίνδυνα για την υγεία και την εκρηκτική σας . Μην χρησιμοποιείτε κοφτερά εργαλεία , κατσαβίδια , μεταλλικές βούρτσες ή παρόμοια για τον καθαρισμό .
Προσοχή: Προστατέψτε την μπαταρία από τη φωτιά , πάρα πολλή ζέστη και τον ήλιο*Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα καλώδια σύνδεσης πληρούν τους κανονισμούς που αφορούν και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης .
* Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια , πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα * Παρακαλώ να επικοινωνήσετε με έναν εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας , την ασφάλεια ή τη σύνδεση των συσκευών .
* Κρατήστε όλα τα μέρη μακριά από μικρά παιδιά μακριά * Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε βρεγμένο , πολύ κρύο ή ζεστά μέρη , αυτό μπορεί να βλάψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα .
* Αποφύγετε την πτώση ή κραδασμούς , αυτό μπορεί να βλάψει τις ηλεκτρονικές πλακέτες * Ποτέ μην αντικαταστήσετε τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας εαυτό σας ! Σε μια τέτοια περίπτωση , να τους αφαιρέσει από το δίχτυ και να λάβει τις συσκευές σε ένα εργαστήριο .
* Οι επισκευές ή το άνοιγμα αυτού του στοιχείου μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο .
* Τα ασύρματα συστήματα υπόκεινται σε παρεμβολές από ασύρματα τηλέφωνα , φούρνους μικροκυμάτων και άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στην περιοχή των 2,4 GHz . ΑΣΦΑΛΕΙΑTento produkt má tovární záruku podle nařízení EU. Záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno na obalu, a počíná datem zakoupení. Uschovejte si doklad o koupi – ten je vyžadován, aby bylo možné záruku uplatnit. V případě potíží, prosím, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. Pro další informace o produktu volejte naši horkou linku nebo navštivte webové stránky: www.smartwares.eu. Tam můžete svůj produkt registrovat.CZ ZÁRUKA PRODUKTUSprávná likvidace tohoto produktu ( Zničení elektrického a elektronického vybavení) (Platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru).
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu , oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných uživatelů resources.Household by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož produkt zakoupili , nebo místní vládní kancelář , ohledně podrobností, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
* Vždy házet prázdné baterie do koše recyklace baterií.
* Pokud jebaterie vestavěná uvnitř přístroje, otevřete produkt a vyjměte baterii.LIKVIDACEÚDRŽBAPřístroje jsou bezúdržbové, takže nikdy otevřít . Záruka zaniká při otevřeníappliance.Only očistěte vnější povrch zařízení s měkkým, suchým hadříkem nebo kartáčem. Před čištěním, odpojte zařízení od všech zdrojů napětí.
Nepoužívejte karboxylových čisticí prostředky nebo benzín , alkohol nebo podobné.
Ty útočí na povrchu zařízení. Kromě toho, že výpary jsou nebezpečné pro vaše zdraví a výbušniny. Nepoužívejte žádné ostré nástroje, šroubováky, kovové kartáče nebo podobně pro čištění. Upozornění: Chraňte baterii před ohněm, příliš mnoho tepla a sluníčka* Ujistěte se, že všechny elektrické spoje a spojovací kabely splňují týkajících předpisy a jsou v souladu s návodem k obsluze.
* Nepřetěžujte elektrické zásuvky nebo prodlužovací kabely, požár nebo úraz elektrickým proudem může být výsledkem.
* Prosím, obraťte se na odborníka v případě, že máte jakékoliv pochybnosti o režimu provozu, bezpečnosti nebo připojení spotřebiče.
* Udržujte všechny díly od dosah malých dětí * Neskladujte tuto položku na mokrých, velmi chladných nebo teplých místech , může to poškodit elektronické obvody.
* Zabraňte pádu nebo otřesů, může to poškodit elektronické desky * Nikdy nahradit poškozené napájecí kabely sami! V takovém případě vyjměte je ze sítě a vzít zařízení do servisu.
* Opravy a otevření této položky mohou být prováděny pouze v autorizovaném servisu.
* Bezdrátové systémy jsou náchylné na rušení od bezdrátových telefonů , mikrovlnné trouby, a jiných bezdrátových zařízení pracujících v pásmu 2,4 GHz. Držte systém alespoň 10 stop od zařízení během instalace a provozu.
*Nepolykejte baterie. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.BEZPEČNOSTErre a termékre gyári jótállást biztosítunk az EU szabályozások szerint. A jótállás a csomagoláson feltüntetett számú évig tart, a vásárlás időpontjától kezdődően. Őrizze meg a nyugtát – a vásárlás igazolása szükséges a jótállás érvényesítéséhez. Probléma esetén forduljon az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További tájékoztatásért a termékről hívja forróvonalunkat vagy látogasson el honlapunkra: www.smartwares.eu. A vásárolt terméket is itt regisztrálhatja.HU TERMÉKJÓTÁLLÁSMegfelelő leadása Termék (Hulladék Elektromos és elektronikus berendezések) (Az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben) Ez a jelzés a terméken vagy annak irodalom, azt jelzi, hogy nem szabad a többi háztartási hulladékkal végén az élettartama. A károk elkerülése érdekében, hogy a környezet és az emberi egészség a szabálytalan hulladékkezelés , különítse ezt el a többi hulladéktól, és újra felelősségteljesen, hogy támogassák a fenntartható újrafelhasználásának anyag resources.Household felhasználók forduljanak ahhoz a viszonteladóval , ahol a terméket vásárolták vagy a a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan , hogy hol és miként tudják átadni ezt a terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják a feltételeket az adásvételi szerződés. Ezt a terméket nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
* Mindig dobja az üres akkumulátort az akkumulátor újrahasznosító bin.
* Ha az akkumulátor beépített a termék belsejében, nyissa ki a terméket, és vegye ki az akkumulátort .ÁRTALMATLANÍTÁSIKARBANTARTÁSA készülékek nem igényelnek karbantartást , így soha nem nyitott rájuk. A garancia érvényét veszti , ha megnyitja a appliance.Only tisztítsa meg kívülről az eszközök egy puha , száraz ruhával vagy ecsettel. Tisztítás előtt távolítsa el a készülék összes feszültség forrásból. Ne használjon karbon tisztítószert vagy benzint, alkoholt vagy hasonló . Ezek megtámadják a felületek az eszközök. Különben is, a gőzök veszélyes az egészségre és robbanásveszélyes . Ne használjon éles szerszámok, csavarhúzó , fém kefék vagy hasonló tisztításához . Figyelem: Óvja meg az akkumulátort tűz , túl sok hő és a napfény* Győződjön meg arról, hogy az összes elektromos csatlakozás és a csatlakozó kábelek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak , és megfelel a használati útmutatóban.
* Ne terhelje túl az elektromos üzletekben vagy hosszabbítót, tüzet vagy áramütést is lehet az eredménye * Kérjük, forduljon szakértő az esetre, ha bármilyen kétség a működési mód , a biztonsági vagy csatlakozó készülékek.
* Tartsd minden részét távol a kisgyermekek számára elérhetetlen * Ne tárolja ezt az elemet a nedves, nagyon hideg, vagy meleg helyen, mert ez károsíthatja az elektronikus áramköröket.
* Kerülje ugrások és ütésektől, ez károsíthatja az elektronikus kártyák * Soha ne cserélje ki a sérült tápkábelek magad! Ebben az esetben, távolítsa el őket a net, és hogy a készülékek a műhelyben.
* Javítás vagy a termék kinyitása ezt a terméket csak végre egy hivatalos műhely .
* A vezeték nélküli rendszerek zavarhat a vezeték nélküli telefon , mikrohullámú sütő és más vezeték nélküli eszközök működő 2,4 GHz-es tartományban. Tartsa a rendszer legalább 10
láb van a készülék a telepítés és üzemeltetés.
*Ne nyelje le az elemeket. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.BIZTONSÁGAcest produs este însoțit de o garanție din fabrică, ce respectă reglementările UE. Garanția acoperă numărul de ani marcat pe ambalaj, începČnd cu data achiziției. Păstrați chitanța – dovada achiziției este necesară în vederea menținerii valabilității garanției. Dacă apar probleme, că rugăm să contactați magazinul din care ați achiziționat produsul. Pentru mai multe informații legate de produs, apelați linia noastră directă cu clienții sau vizitați-ne pe: www.smartwares.eu. Acolo puteți să și înregistrați produsul. RO GARANȚIE PRODUSSe elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separate) Acest marcaj , afișat pe produs sau în documentația sa, indică faptul că acesta nu ar trebui să fie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere la sfČrșitul duratei de funcționare.
Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a utilizatorilor resources.Household materiale trebuie să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, sau la autoritățile locale, pentru detalii despre unde și cum pot să ducă acest articol în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale.
* Arunca întotdeauna bateriile goale la coșul de reciclare a bateriilor .
* žn cazul în care bateria este construit în interiorul produsului , deschideți produsul și scoateți acumulatorul.ELIMINAREAžNTREȚINEREDispozitivele sunt fără întreținere, astfel încČt să nu le deschide. Garanția devine nulă atunci cČnd deschideți appliance.Only curăța exteriorul dispozitivelor cu o cČrpă moale, uscată sau o perie. žnainte de curățare, îndepărtați dispozitivele de la toate sursele de tensiune. Nu folosiți agenți de curățare carboxilici sau benzină, alcool sau similar. Acestea ataca suprafețele dispozitivelor. žn plus, vaporii sunt periculoase pentru sănătatea ta și exploziv. Nu folosiți instrumente ascuțite, șurubelnițe, perii metalice sau similare pentru curățare. Atenție: Protejați bateria împotriva incendiilor, prea multă căldură și soare-Asiguraži-vă că toate conexiunile şi cablurile electrice îndeplinesc toate normele şi sunt în concordanžă cu instrucžiunile de operare.
-Nu supraîncărcaži prizele electrice sau prelungitoarele; acest lucru poate provoca incendii sau şocuri electrice.
-Vă rugăm să contactaži o persoană specializată dacă aveži dubii în legătură cu modul de funcžionare, siguranža sau conectarea aparatului.
-A nu se lăsa la îndemČna copiilor.
-A nu se depozita în locuri umede, foarte reci sau calde; acest lucru poate defecta plăcile electrice de circuite.
-A se evita loviturile şi şocurile; acest lucru poate avaria panourile electrice.
-Nu înlocuiži niciodată singuri cablurile de electricitate defecte. žn acest caz, scoateži-le din režea şi duceži-le la reparat.
-Reparažia sau deschiderea acestui aparat poate fi făcută doar la un service autorizat.
-Sistemele fără fir pot fi interferate de telefoane fără fir, cuptoare cu microunde şi alte aparate fără fir care funcžionează în gama de 2.4 GHz. Ţineži sistemul la cel pužin 3 m depărtare de SIGURANȚĂOvaj proizvod ima tvorničko jamstvo u skladu s EU propisima. Jamstvo traje broj godina koji je označen na pakiranju, koji počinje s datumom kupnje. Čuvajte račun – to je dokaz o kupnji koji vam je potreban za valjanost jamstva. U slučaju problema, obratite se trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Više pojedinosti saznajte pozivom na dežurni telefon ili posjetite našu web stranicu: www.smartwares.eu. Ovdje također možete registrirati proizvod.HR JAMSTVO ZA PROIZVODTočan odlaganje proizvoda (Otpad električne i elektroničke opreme) (Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje) Ova oznaka na proizvodu ili njegovim uputama , ukazuje na to da se ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada , molimo odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako promicati održivi ponovnu upotrebu materijalnih resources.Household korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se mogu iskoristiti ovu stavku sigurno za okoliš recikliranje. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.
* Uvijek bacati prazne baterije za recikliranje baterija za smeće.
*Ako jebaterija ugrađena u unutrašnjosti proizvoda, otvaranje proizvod i izvadite bateriju.ODLAGANJEODRŽAVANJEUređaji su bez održavanja, tako da ih nikada otvoriti. Jamstvo prestaje kada otvoriteappliance.Only očistiti izvan uređaja s mekom, suhom krpom ili četkom. Prije čišćenja, izvadite uređaje iz svih izvora napona. Nemojte koristiti karbonske sredstva za čišćenje ili benzin, alkohol ili slično. Oni napadaju površine uređaja . Osim toga , pare su opasni za vaše zdravlje i eksploziva. Nemojte koristiti zaoštrena alate, izvijačem, metalne četke ili slično za čišćenje. Upozorenje: Zaštitite baterije od požara, previše topline i sunca.* Pobrinite se da su svi električni priključci i kabeli za zadovoljavaju propise koji se odnose te su u skladu s uputama za uporabu.
* Nemojte preopteretiti električne utičnice ili produžne kabele, požara ili strujnog udara može bitirezultat.
* Obratite se sa stručnjakom u slučaju da imate bilo kakve dvojbe oko načina rada, sigurnost ili povezivanje uređaja.
* Držite sve dijelove daleko od dohvata male djece.
* Nemojte čuvati ovu stavku na mokroj, vrlo hladnim ili toplim mjestima, to može oštetiti elektroničke sklopove.
* Izbjegavajte pada ili šokovi, to može oštetiti elektroničke ploče * Nikad zamijeniti oštećene strujne kablove sami! U takvom slučaju, izvadite ih iz mreže i uzeti uređaje na radionicu.
* Popravci ili otvaranje ove točke može se obavljati samo ovlaštena radionica.
* Bežični sustavi su podložna smetnjama zbog bežični telefoni , mikrovalne pećnice i drugih bežičnih uređaja koji rade u 2.4GHz rasponu . Sustav držati najmanje 10 m udaljenosti od uređaja tijekom instalacije i rada.
*Ne progutati baterije. Baterije držite izvan dohvata djece.SIGURNOSTSC03 SPECIFICATIONS
Voltage: 4,5VDC: 3x 1,5V LR44
Sirene: 85dBHergestellt in ChinaSC03
10.017.1285dB85dBLED LED On/offOn/offPull Ziehen TirerPull Ziehen TirerBroekakkerweg 15 5126 BD Gilze The NetherlandsWWW.SMARTWARES.EUsmartwares safety & lighting b.v.

Podmienky používania dokumentácie produktu