Transpondérový bezpečnostný systém otvárania dverí

53.98

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vonkajšia výška125 mm
Vonkajšia šírka75 mm
Rozmer, hĺbka28 mm
Kategória výrobkuTranspondér – prístupový systém

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
NÁVODKPOUŽITÍ Verzez01/04
Snímač-RF
Snímač-Standalone Obsahbalení: −snímačvochrannémpouzdře −modulproanténu −transponder(zprostředkujícízařízení):2přívěšeknaklíče(klíčenka),1karta −návodkpoužití

2
DŮLEŽITÉ!PŘEČTĚTESITENTOTEXTCONEJDŘÍVE!
Probezpečnépoužívánízakoupenéhovýrobkuseřiďtetímtonávodemkpoužití.
Předejdetetímjaknebezpečípoškozenípřístroje,dalšíhomajetku,takaleipřímoVašeho zdravíneboinebezpečíztrátyživota.Vtěchtopřípadechvýrobceneručízaškody,které vzniklynesprávnýmpoužívánímarovněžztrácíteprávonareklamacivýrobku.
1.ÚVOD3
2.
SPECIFICKÉPOUŽITÍ3
3.
BEZPEČNOSTNÍPOKYNY3
4.
POPISSOUČÁSTÍVÝROBKU4
5.
POPISFUNKCE5
6.
ZAPOJENÍ6
7.
UVEDENÍDOPROVOZU6
8.
OBSLUHA6
9.
PŘÍKLADYPOUŽITÍ8
10.
PÉČE,ÚDRŽBA,LIKVIDACE9
11.
ODSTRANĚNÍPORUCHY9
12.
TECHNICKÉÚDAJE9
13.
PRODEJCE9

3
1.ÚVOD
Váženízákazníci rádibychomVámpoděkovalizakoupisnímače„Standalone“.Ovládánípřístrojeje nenáročnéalehceazavelmikrátkoudobusesnímnaučítepracovat.Přestověnujtepři práciconejvyššípozornost.
2.SPECIFICKÉPOUŽITÍ Snímač„Standalone“jeurčenprozachycenívysílanéhosignáluztransponderu (zprostředkujícízařízenínabázi:přijímač-odpovídač)přesmodulantény.Snímanéhodnoty jsoupotéporovnáványvinternípamětiEEPROMavpřípadě,žejsouúdajeidentické,se aktivujerelátko.
Jinýzpůsobpoužitípřístrojejenežádoucí!Totozařízeníplněodpovídáevropskýma národnímnařízením,kterásetýkajítoleranceelektromagnetickéhozáření(EMV).Přístrojje certifikovánoznačenímCEaveškerérozšiřujícíinformaceocertifikacipřístrojeVám vpřípadědotazuposkytnevýrobce.
3.BEZPEČNOSTNÍPOKYNY
Důležitéinformaceosnímačích: −Anténavytvářídohromadysesnímačemoscilačníobvod,kterývykazujena kontaktechantényvysokéhodnotyelektrickéhonapětí.Vžádnémpřípadědo obvodunezasahujterukamaadávejtepozornahrozícínebezpečíproděti.
−SnímačeRFjsouvyprojektoványsbezpečnostnímidvířky,kterázavírejtepři přerušeníprácepomocíoriginálníhobezpečnostníhoklíče.
−Dávejtepozor,abysepřístrojnedostaldonepovolanýchrukou.
−Výrobcenezodpovídázaškodyzpůsobenénesprávnýmpoužívánímazásahydo vnitřníintegritypřístroje.
Používejtepouzespeciálnítransponderyurčenévýrobcem.
Pokynykinstalacimodulusnímacíhozařízení: −Modulyjsouurčenyprosnímáníařízenídlezpůsobufunkcetyp1podlenormyEN
60730(VDE0631).
−Běheminstalacevěnujtezvýšenoupozornostbezpečnémuzacházenísesnímačema anténou,pracovníprostředímusíbýtbezpodmínečněsuchéačisté.
−Všechnysoučástipřístrojemusíbýtjaksuché,čisté,takmusíbýtchráněnypřed prašnýmprostředím.

4
−Obvodnapájejteproudemohodnotě2,5A.
−PokudjesnímačRFnapájenpomocízvonkovéhotrafa,musísplňovatnormuEN
61558-2-8(DINVDE0570část2-8:zvláštnínařízení,kteráodpovídajízvonkovýma zvukovýmtransformátorům) Pokynyksestaveníaumístěnísnímacíhomodulu Věnujtepozornosttěmtosměrnicímprosestavenísnímačeaantény: −Mezianténouatransponderemsenesmínacházetjakékolikovovépředměty.
−Anténa,kterájepřimontovanánanekovovýmateriál(dřevo,beton),musíbýt vzdálenaalespoň3cmodostatníchkovovýchdílů.
−Vodičkanténěnesmíbýtdelšíjak1,5m,vopačnémpřípaděmůžedojítkeztrátě uloženýchdat.
−Vodičkanténěnesmíbýtumístěnhnedpřímovedlejinéhovodiče.
−Neumisťujtedvačivícevodičůjakksobě,takidoblízkostiantény.
−PřimontáživícesnímačůRFumístětepřístrojesminimálnímrozestupem1m,jinak dojdevopačnémpřípaděkrušenísignálu.
4.POPISSOUČÁSTÍVÝROBKU
SnímačStandalonejetypsnímačeRF,kterýjeurčenprootevíráníazavíránídveříči garážovýchvrat.Pomocíintegrovanéhorelátkamůžetepřímoovládatdveře.Prootevření garážovýchvratjesnímačpodnapětímohodnotě24V.Příkladyzapojenínaleznete vkapitoleč.9.

5
Příkladypoužití PlatinovýsnímačStandalone Přiřazeníkonektorů: 1.+12Vnebo12V~ 2.GNDnebo12V~ 3.+24V(Pozor:NE!24V~) 4.Relátko1(kontakt) 5.Relátko2(kontakt) 6.Anténa1
7.Anténa2
5.POPISFUNKCE
SnímačStandalonejetypsnímačeRF,kterýdisponujepamětíokapacitě20kódů.Pokud budouhodnotyporovnávanésnímačematransponderemvpořádku,zapneserelátko (sepnesekontakt).Intervalzapnutímůžetenastavitod0,5sdo15s,čistěnaVašempřání.
Transponder(přívěšeknaklíče-klíčenka),kterýmmůžetesepnoutobvod(otevřítvratanebo dveře),jerozeznánpodlepamětiEEPROM.Vtomtopřípadějefunkceoriginálního transponderutotožnástímobvyklým„normálním“transponderem(klíčenkou)apo zmáčknutítlačítkasezadanéhodnotyuložídopamětiEEPROM.Víceinformacíktomuto tématunajdetevkapitoleč.8.

6
6.ZAPOJENÍ Vtabulcevkapitoleč.4nalezneteschémapřesnéhozapojení.Snímačmůžebýtpod napětímo12VDC(stejnosměrnýproud)nebo24VAC(střídavýproud).Zařízeníodebírá proudohodnotě75mAajehorozměrynepřesahují84x68x20mm.
7.UVEDENÍDOPROVOZU
PokudjsteužpřipojilisnímačStandalonekanténěpodleschématu,můžetejejuvéstdo provozu.Vložtedoobvodusnímačezdrojnapájení,apotézačnepátratpodostupných transponderechvjehookolí.
8.OBSLUHA
-Naprogramováníoriginálníhotransponderu Připrvnímnastavenímusíbýtnejdřívnaprogramovánoriginálnítransponder.Zmáčkněte klávesupodobu,dokudsenerozsvítíLEDdioda(cca1s).Potépřestaňteklávesudržeta přiložteanténuktransponderu,třemibliknutímiLEDdiodypotvrdídokončenínastavení.
Vmenuproprogramovánízůstanesnímačnanejvýšpodobu5s,pokudběhemtétodoby nepřiložítetransponderkanténě,5xserozsvítíLEDdiodaaprogramovacímenusevypne.
Originálnítransponderpotřebujetepronaprogramováníklíčenky,protosioriginální transponderprorozeznáníodostatníchoznačteadobřeuschovejte.
-Uloženídatoriginálníhotransporderu Pokudjedentransponderdosluhuje,lzejehodatauložitdojinéhoapůvodníznehodnotit.
Novýoriginálnítransponderpakpopřeprogramováníztratífunkciklíče.Transponder sfunkcíklíčezůstanevpaměti,tj.nejsoujehoúdajepopřeprogramováníztraceny.
-Naprogramovánítransponderusfunkcíklíče(klíčenka) Pronaprogramováníklíčenkymusítepřiložitoriginálnítransponderkanténěatopodobu nejméně3s,nejdélevšakpodobu10s.ProkontroluVám2xzablikáLEDdioda.Každý transponder,kterýjevtutodobuzachycen,jeoznačenjakoplatnýafungující(profunkci klíčenky).ProkontroluseVámnavšechtransponderechkrátcerozsvítíLEDdioda.Užjednou naprogramovanétranspondérysenepřehrajíaLEDdiodasenerozsvítí.Pokudseběhem10
sdobyprogramovéhomoduzachytídalšíklíčenka,začnecelýprocesnahráváníodzačátku.
Užjednouuloženýoriginálnítranspondernelzepoužítjakoklíčenku.

7
-Připojeníklíčenky(transpondernapřívěšku) Pokudbudeoriginálnítransponderzachycenpodobuod3do10s,přepnesemodus programováníauloženádatavtransponderusenezmění.Taktomůžetenahrátnováčísla transponderů,kterébudetepoužívatjakoklíčenky,hodnotysepotéuložíodpaměti.
-Vymazánívšechuloženýchklíčenek Pokudpřiložíteoriginálnítransponderkanténěpodobudelšíjak10s ,snímačsmažedata všechuloženýchdatklíčenekazároveňsepřepnedoprogramovacíhomodu.LEDdiodase rozsvítínejdřívezhrubapodobucca3sapotépocca10sseještědvakrátrozbliká.Snímač potézačnesnovýmprogramovánímklíčenek.Jednotlivéklíčenkynelzesmazatjednotlivě.
Pozor:Připrvnímuvedenímdoprovozujelepšíceloupaměťvymazat,tj.přiložte originálnítransponderkanténěpodobucca10s.
-Nastavenídobyzapnutírelátka NastavenídobyzapnutírelátkajemožnézvolitpodleVašehopřání.Věnujtepozornost jenomtomu,abystemanipulovalistransponderydáleodantény.Pronastavenídoby zapnutírelátkazmáčkněteadržteklávesupodobuzhruba5sapočkejte,ažserozsvítíznova LEDdioda(LEDdiodasvítíjižpodobu,cotlačítkodržíte–rozsvítíseccapo1s).Porozsvícení LEDdiodypřestaňtetlačítkomačkatapotéhoznovakrátcestlačteatopodobu,jakousi přejetenastavit.Např.pronastavení3s,zmáčknětetlačítko3x,pro5s5xatd.Nejvyšší možnáhodnotaje15s.PokaždémzmáčknutítlačítkazablikáLEDdioda,aprotosesami můžetepřesvědčitonastavenípočtuvteřin.Proukončenídržtetlačítkopotakovoudobu dokudtřikrátkrátcenezablikáLEDdiodaatímjenastavenídobyzapnutírelátkahotové.
Vpřípadě,ženastavítevícejak15s,tedyzmáčknetetlačítko15x,původníhodnotase nezmění(LEDdioda5xzabliká).Pronastaveníhodnoty0,5s,krátcestlačteklávesuzhruba po5sporozsvíceníLEDdiodyapotéjiještěpřidržtepotakovoudobu,kdyLEDdioda3x zabliká.Dobazapnutírelátkabudeprodlouženanatakovoudobu,pokteroubudeplatný transpondernaklíčencevdosahusnímáníantény.Toznamená,ženastavenádobazapnutí sezačnepočítatažvmomentě,kdysedostanetransponderzdosahuantény.
-Zobrazenípaměti Můžeteuložitaž20transpondérůnaklíčencedopamětisnímače.Pokuddojdekplnému využitíkapacity(tj.20zaregistrovanýchklíčenek)apřejetesinahrátnovýtransponder,dioda serozblikácelkempětkrát.
-Režimčtení Pokudsnímačzaregistrujevesvémdosahutransponder,porovnáčíslotranspondéru shodnotamivpamětiapovyhodnocenízapnenebopopř.nezapnerelátko.Poceloudobu snímánísvítíLEDdioda.

8
9.PŘÍKLADYPOUŽITÍ Příkladschématuuotevíránídveří Příkladschématuupohonugarážovýchvrat Věnujtepozornostkonkrétnímuzapojeníelektrickéhoobvoduatopodlepohonuotevírání vrat.Vyzkoušejtesitakézvětšívzdálenosti,jestlijepotřebadoopravdypoužívatGND
(=uzemnění,tj.0V),takjakjeuvedenovpředchozímpříkladu.Nastavtehodnotupro otevíránína0,5s,abysedveřezačaliotevíratnebozavíratmezipřepnutímAUF/AB
(Zapnout/vypnout).

9
10.PÉČE,ÚDRŽBA,LIKVIDACE
Vedlepožadovanéhonapájeníapoužívánípřístrojepodlenávodunepotřebujezařízenípro ukládánídopamětianáslednérozpoznáníuloženýchtransponderů(klíčenek)žádnou zvláštnípéčiaúdržbu.Vpřípadě,žeVámsnímačRFdoslouží,jstepovinnijejnechat zlikvidovatdleplatnýchpředpisůazákonůonakládánísodpadem.
11.ODSTRANĚNÍPORUCHY
Vpřípadě,žepřístrojpoužívátepodlenávoduaostatníchbezpečnostníchpředpisů,jeriziko poruchypřístrojenaprostominimální.Vpřípadě,žedojdekneočekávanézávadě,vžádném případěsenesnažtepřístrojopravit,aleodevzdejtepřístrojprodejci,kterýzajistídiagnostiku závadyapopř.Iservis.Vpřípaděneoprávněnýchzásahůztrácíuživatelnároknazáruku,jak jižbylonazačátkutohotonávoduuvedeno.
12.TECHNICKÉÚDAJE
Provoznínapětísnímače:+12V
Samostatnývstup:+24V
Příkonproudusnímače:max.100mA
Vysílacífrekvence:125kHz Výkonrelátka:1xUM:3A/30VDC,3A/125VAC
Max.možnávzdálenostprosnímání:cca7cm Max.možnávzdálenostanténa/elektronika:1,5m Max.počettransponderů:20transponderů-klíčenek 1originálnítransponder Velikostpouzdra(délkaxšířkaxvýška):125x75x28mm Provozníteplota:od0°Cdo45°C
13.PRODEJCE
ConradElectronicČeskárepublika,s.r.o.
Podůlší2691/22
19300Praha9–HorníPočernice web:http://business.conrad.cz Telefon:226224222
Fax:226224200
E-mail:objednavky@conrad.cz

Podmienky používania dokumentácie produktu