Detektor úniku plynu s mezizásuvkou Schabus ES GX-B3, externý senzor

138.61

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéPropán
Metánu
Butánu
#####Ethanol
Napájanie230 V
Vonkajšia šírka57 mm
Vonkajšia výška121 mm
Rozmer, hĺbka38 mm
Hmotnosť250 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Detektor úniku plynu s mezizásuvkou GX
-B3
Obj. č.: 75 20 41
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku plynu s mezizásuvkou GX-B3.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky · Detektor úniku plynu GX-B3
· Instalační materiál (šroub, hmoždinka 5 mm) · Návod k obsluze Účel použití Detektor úniku plynu GX-B3 s externím senzorem je zařízením, které upozorňuje na přítomnost svítiplynu, zemního nebo zkapalněného plynu a vydává varování už při koncentraci plynu, která leží výrazně pod úrovní ohrožující život. V souladu se svým určením je tak tento monitorovací systém nastaven na velmi vysokou citlivost (viz níže „Technické údaje“). Přístroj vydává vizuální a akustickou signalizaci poplachu a současně vypne připojené zařízení. Přístroj je určen pro použití v domácnostech nesmí se používat na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
Instalace Detektor plynu GX-B3 a jeho senzor se smí používat jen na suchém místě uvnitř místnosti a aby se zajistil jeho bezporuchový provoz, musí se umístit v souladu s druhem detekovaného plynu.
Pro správný provoz výrobku má zásadní význam, aby se umístil v souladu se stanovenými pokyny. V zájmu zachování vlastního klidu a bezpečnosti si u svého dodavatele plynu zjistěte informace o typu a vlastnostech plynu, který používáte!
Umístění výrobku pro detekci svítiplynu a zemního plynu (metan CH4) Nainstalujte externí senzor ve výšce 15 – 30 cm pod stropem, ale ne dále než 4 m od plynového spotřebiče.
Detektor plynu se musí umístit nad nejvyšší úroveň dveří a oken v místnosti.
Svítiplyn a zemní plyn je lehčí než vzduch a proto vždy stoupá nahoru. Umístění výrobku pro detekci zkapalněného plynu (propan C3H / butan C4H10) Nainstalujte externí senzor ve výšce 15 – 30 cm nad podlahou, ale ne dále než 4 m od plynového spotřebiče.
Unikající zkapalněný plyn je těžší než vzduch a proto klesá dolů k podlaze. Šíří se pak po podlaze jako voda a vždy vyhledává nejnižší místo.
Senzor se nesmí používat na níže uvedených místech: · Na místech, kde je senzor stíněn před unikajícím plynem, např. za záclonou nebo v příborníku.
· Přímo nad topným tělesem nebo nad místem spalování nebo nad dřezem resp. umyvadlem.
· V těsné blízkosti dveří, oken, větráků, klimatizačních jednotek, atd.
· V prostoru, kde hrozí nebezpečí exploze.
Uvedení do provozu Detektor plynu GX-B3 se jednoduše zastrčí do zásuvky s napětím 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se žlutá provozní LED kontrolka. Než bude senzor monitorovacího systému plně funkční, vyžaduje asi 3 – 5 minut, aby se zahřál na provozní teplotu. Poté se rozsvítí zelená LED kontrolka, která signalizuje, že detektor úniku plynu GX-B3 je plně funkční.
Poznámka: Různé podmínky během přepravy (dlouhodobé skladování / vlhkost) můžou vést k tomu, že okamžitě po zahřátí se spustí hlásič poplachu (bliká červená LED kontrolka). V takovém případě odpojte přístroj krátce od napájení a znovu ho zapojte, aby se zopakoval proces zahřívání.
Je možné, že proces bude potřebné opakovat až 3x.

Hlásič poplachu Systém hlásí poplach, jen pokud senzor detekuje zvýšenou koncentraci plynu, která překračuje mezní hodnotu. Zazní zvuková siréna a bliká červená LED kontrolka (provozní).
Co dělat v případě poplachu (nebo když cítíte plyn) · Neodpojujte detektor plynu ze zásuvky.
· Nezapínejte žádné jiné elektrické přístroje nebo zařízení.
· Nezapalujte otevřený oheň, resp. jakýkoliv už hořící zdroj ohně zavřete.
· Okamžitě otevřete okna dveře a důkladně celý prostor vyvětrejte.
· Zavřete hlavní uzávěr plynu a zabezpečte, aby se odstranil zdroj úniku plynu.
· V případě, že únik plynu přetrvává a poplach se opakuje, kontaktujte svého dodavatele plynu nebo hasiče.
Falešný poplach Citlivý systém senzoru reaguje také na jiné zdroje vypouštěného plynu. K spouštění falešného poplachu tak může vést například používání aerosolových výrobků (lak na vlasy, repelent ve spreji), stejně jako silný cigaretový kouř.
Test funkčnosti Jednoduchý test funkčnosti detektoru plynu můžete provést pomocí butanové náplně cigaretového zapalovače. Krátké vypuštění plynu bez ohně by mělo spustit hlásič poplachu a vyvolat blikání červené LED kontrolky.
Z důvodu vlastní bezpečnosti a ověření funkčnosti přístroje doporučujeme, abyste tento test prováděli 1x za měsíc! Senzor pravidelně čistěte a fouknutím odstraňte ze senzoru prach.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru úniku plynu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro detektoru. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Technické údaje Provozní napětí: 230 ( ± 10%) V
AC; 50
– 60 HZ
Spotřeba proudu: cca 1,5 W (v pohotovostním režimu) Spínací kapacita: 2300 W / 10 A
Provozní teplota: -15 ľC až +40 ľC
Ochranná třída: IP 20
Akustický tlak hlásiče: 60 dB ve vzdálenosti 10 cm Průměr kabelu: 3,6 mm Délka kabelu: 2,5 m Rozměry (V x Š x H): 121 x 57 x 38 mm Druh plynu Pod spuštění poplachu Min. koncentrace CO poplach se nespouští Poplach se nespouští Metan 2 500 ppm (0,25%)

Podmienky používania dokumentácie produktu