Detektor úniku CO do zásuvky Schabus ES GX-C2, externý senzor

107.72

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhoľnatého (CO)
Napájanie230 V
Vonkajšia šírka60 mm
Vonkajšia výška118 mm
Rozmer, hĺbka44 mm
Hmotnosť250 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Detektor úniku plynu GX
-C2
Obj. č.: 75 22 37
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku plynu Schabus GX-B1.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky · 1 x Detektor úniku plynu GX-C2
· 1 x Montážní materiál (šrouby, hmoždinka 5 mm) · 1 x Návod k obsluze Účel použití Detektor úniku plynu GX-C2 je zařízení, které upozorňuje na přítomnost kysličníku uhelnatého CO
a kouře. Přístroj vydává výstrahu na koncentrace plynu, které jsou hluboko pod úrovní životu nebezpečných hodnot. Tento monitorovací systém je tak v souladu se svým účelem použití nastaven na velmi vysokou citlivost (viz níže „Technické údaje“). Přístroj vydává vizuální a akustickou signalizaci a je určen pro použití v domácnostech. Nesmí se používat na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
Pokyny k instalaci Detektor plynu GX-C2 se smí používat jen na suchém místě uvnitř místnosti a aby se zajistil jeho bezporuchový provoz, musí se umístit v souladu s druhem detekovaného plynu.
Pro správný provoz výrobku má zásadní význam, aby se senzor umístil v předepsané výšce. Umístění výrobku pro detekci kysličníku uhelnatého (CO) a kouře Externí senzor instalujte co možno nejblíže místu spalování nebo ke komínu, který chcete sledovat, ale vždy ve výšce 15 – 30 cm pod stropem, protože unikající plyn se zahřívá a stoupá nahoru.
Detektor plynu se nesmí používat na níže uvedených místech: · Na místech, kde je senzor stíněn před unikajícím plynem, např. za záclonou nebo v příborníku.
· Přímo nad topným tělesem nebo nad místem spalování nebo nad dřezem resp. umyvadlem.
· V těsné blízkosti dveří, oken, větráků, klimatizačních jednotek, atd.
· Na místech, kde může být provoz senzoru narušen prachem nebo znečištěním.
· V prostoru, kde hrozí nebezpečí exploze.
Uvedení do provozu Detektor plynu GX-C2 se jednoduše zastrčí do zásuvky s napětím 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se žlutá provozní LED kontrolka. Než bude senzor monitorovacího systému plně funkční, vyžaduje asi 3 – 5 minut, aby se zahřál na provozní teplotu. Poté se rozsvítí zelená LED kontrolka, která signalizuje, že detektor úniku plynu GX-C2 je plně funkční.
Pozn.: Různé podmínky během přepravy (dlouhodobé skladování / vlhkost) můžou vést k tomu, že okamžitě po zahřátí se spustí hlásič poplachu (bliká červená LED kontrolka). V takovém případě odpojte přístroj krátce od napájení a znovu ho zapojte, aby se zopakoval proces zahřívání. Je možné, že proces bude potřebné opakovat až třikrát.
Hlásič poplachu V případě úniku plynu, přístroj hlásí poplach a bliká červená LED kontrolka, když se překročí určitá hranice citlivosti. Co dělat v případě poplachu (nebo když cítíte plyn) · Neodpojujte detektor plynu ze zásuvky.
· Nezapínejte žádné jiné elektrické přístroje nebo zařízení.
· Nezapalujte otevřený oheň, resp. jakýkoliv už hořící zdroj ohně zavřete.
· Okamžitě otevřete okna dveře a důkladně celý prostor bytu/domu vyvětrejte. Informujte se, zda nejsou v domě žádné další osoby. Všechny osoby musí dům (prostor) opustit!
· Zavřete hlavní uzávěr plynu a zabezpečte, aby se odstranil zdroj úniku plynu. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele plynu.
· V případě, že únik plynu přetrvává a poplach se opakuje, kontaktujte svého dodavatele plynu nebo hasiče.
Falešný poplach Citlivý senzor reaguje také na jiné zdroje vypouštěného plynu. K spouštění falešného poplachu tak může vést například používání aerosolových výrobků (lak na vlasy, repelent ve spreji), stejně jako silný cigaretový kouř.

Test funkčnosti Jednoduchý test funkčnosti detektoru plynu můžete provést pomocí butanové náplně cigaretového zapalovače. Krátké vypuštění plynu bez ohně by mělo spustit hlásič poplachu a mělo by se objevit blikání červené LED kontrolky.
Z důvodu vlastní bezpečnosti, a aby se ověřila funkčnost přístroje, doporučujeme, abyste tento test prováděli jedenkrát za měsíc! Senzor pravidelně čistěte a fouknutím zbavte senzor prachu.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro detektoru. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Provozní napětí: 230 (±10%) V AC; 50 – 60 HZ
Spotřeba proudu: cca 1,5 W (v pohotovostním režimu) Provozní teplota: -15 ľC až +40 ľC
Ochranná třída: IP 20
Akustický tlak hlásiče: > 90 dB ve vzdálenosti 10 cm Délka kabelu: 2,5 m Průměr kabelu: 3,6 mm Rozměry (V x Š x H): 118 x 60 x 44 mm Druh plynu Pod spuštění alarmu Min. koncentrace CO 200 ppm (0,02%)

Podmienky používania dokumentácie produktu