Bezdrôtový spínač na DIN lištu HomeMatic HM-LC-Dim1T-CV, 4 kanály

127.03

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (CONRAD-CONNECT_SY_01)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
spínací výkon (max.)3680 W
Napájanie230 V
Prevádzkové napätie230 V
Kanálov4
Frekvencia868 MHz
Max. dosah100 m
Spôsob montážeKlobúčikové tienidlo
Vonkajšia šírka72 mm
Vonkajšia výška65 mm
Rozmer, hĺbka87 mm
Hmotnosť187 g
Kategória výrobkuSpínač / vypínač

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den,

    mám jen kontrolní dotaz, zda je tento spínač nějak možné ovládat i přes internet vzdáleně mimo domov?

    Verzi Homematic IP toto zřejmě nepodporuje..

    Je verze centrály Homematic (bez IP) možné ovládat vzdáleně přes internet? A pokud ano, jde to i s CCU2, nebo jedině s CCU3?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátový spínač na DIN lištu HomeMatic, 91836, 4. kanálový, 3680 W
Obj. č. 64 67 05
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového spínače HomeMatic.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Výrobek je určen pro provoz v elektroinstalačních systémech a jeho použití musí být zahrnuto do projektové dokumentace. Modul připojte k síti 230 V AC 50 Hz. Instalaci spínacího modulu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy a normy. Před samotnou instalací odpojte hlavní přívod. Nedodržení pokynů pro instalaci může vést k riziku úrazu elektrickým proudem a škodám na majetku! Spínač smí být instalován pouze ve vnitřních a suchých prostorách do rozvaděčů a modulových skříní. Použití výrobku pro jiné, než stanovené účely, je v přímém rozporu s tímto návodem. Výkon připojené zátěže nesmí překročit maximální uváděné hodnoty. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození modulu a ostatních zařízení. Navíc přitom hrozí nebezpečí požáru.
Výrobek nepoužívejte jako součást bezpečnostních a ochranných systémů elektroinstalace.
Modul nikdy nerozebírejte ani nijak neupravujte. Hrozí tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Veškeré opravy svěřte výhradně autorizovanému servisu. Průřez připojených vodičů zvolte vždy s ohledem na ostatní parametry připojované zátěže. Stejně tak dbejte technických údajů uvedených v dokumentaci připojovaných zařízení. Spínač je určen pouze ke spínání odporové zátěže.
Účel použití Spínací modul umožňuje automatické spínání až 4. připojených zařízení s maximálním výkonem 5750 VA (230 V / 25 A) nebo 3680 VA (230 V / 16 A) na jeden bezdrátově spínaný kanál.
Ovládání jednotlivých kanálů je možné prostřednictvím tlačítek na modulu, dálkovým ovladačem nebo příslušným software popřípadě programovatelnými senzory. Pro spuštění zátěže senzor bezdrátově přijímá příkaz (stejná funkce jako po stisknutí tlačítek). Dbejte proto pokynů uvedených v technické dokumentaci použitých senzorů. Montáž spínače se provádí na standardní DIN lištu rozvaděčových systémů.
A – tlačítka kanálů, kanály 1 – 4
B – LED kontrolky kanálů 1 – 4
C – Připojovací svorky zdroje napájení (síť 230 V ~) D – F – Svorky jednotlivých spínacích kanálů Dodávaný spínací modul patří do skupiny ovládacích systémů společnosti HomeMatic, který pracuje s obousměrným BidCoS® bezdrátovým protokolem.
Všechny výrobky jsou na trh dodávány ve výchozí konfiguraci. Další funkce spínače je tak možné libovolně konfigurovat a naprogramovat. Výrobky společnosti HomeMatic nabízejí uplatnění při použití v kombinaci i s dalšími systémy. Kompletní technickou dokumentaci naleznete na webovém portále výrobce www.homematic.com. Společnost eQ-3 deklaruje shodu svých výrobků se směrnicí 1999/5/EC (RTTE).
Informace o bezdrátovém přenosu Bezdrátový, radiový přenos neprobíhá na výhradních kanálech. Může se tak během přenosu vyskytnout možnost rušení jinými bezdrátovými systémy, které pracují na stejné provozní frekvenci. Narušení funkce představuje mimo jiné provoz indukční zátěže (elektromotory) nebo jiných elektronických zařízení.
Dosah a kvalita bezdrátového přenosu závisí vždy na konkrétních, místních podmínkách. Omezení dosahu mohou způsobit zejména nevhodné podmínky provozu jako je například vlhkost nebo kovové předměty a části konstrukcí.
Montáž modulu Při instalaci dbejte na dodržování všech platných norem a bezpečnostních předpisů!
Modul připevněte na standardní DIN lištu. Ujistěte se o správném upevnění modulu na liště.
U vodičů připojovaných do modulu odstraňte izolaci v délce 8 mm. Zabraňte přitom poškození povrchu jádra vodiče. Vždy dodržujte minimální požadovaný průřez vodiče pro připojení příslušné zátěže. Připojte modul ke zdroji (230 V AC 50 Hz) a spínané spotřebiče do připojovacích svorek (viz připojovací schéma v další části návodu).
Vždy dbejte na řádné připojení všech vodičů do modulu a optimální dotažení připojovacích svorek.

Připojovací schéma Připojovací termin ál Funkce 1.2 Zdroj napájení (fázový vodič) 1.6 Zdroj napájení (pracovní vodič) 1.1, 1.5 Fázový vodič, kanál 1 2.1, 2.5 Spínaná fáze kanálu 1 3.1, 3.5 Fázový vodič, kanál 2 4.1, 4.5 Spínaná fáze kanálu 2 1.4, 1.8 Fázový vodič, kanál 3 2.4, 2.8 Spínaná fáze kanálu 3 3.4, 3.8 Fázový vodič, kanál 4 4.4, 4.8 Spínaná fáze kanálu4
Spínací kanály mají bezpotenciálové kontakty.
Maximální proudové zatížení u všech kanálů nesmí překročit 25 A.
Doporučované průřezy vodičů připojovaných do modulu Pevný vodič (mm 2) Flexibilní (slaněný) vodič zakončený dutinkou (mm 2) 0,14 – 2,50 0,14 – 1,50
Uvedení do provozu Ovládání prostřednictvím integrovaných tlačítek Modul je vybaven jedním ovládacím tlačítkem pro každý kanál. Ovládání připojené zátěže pomocí tlačítek probíhá okamžitě (bez programování). Ověřte následně správné fungování spínané zátěže.
Stiskněte a uvolněte tlačítko na modulu. Stisknete-li a přidržíte konkrétní tlačítko kanálu po dobu přibližně 4 sekundy, vstoupíte tím do režimu programování.
Význam indikace LED kontrolek příslušného kanálu: LED kontrolka svítí – kontakt relé je sepnutý (ON) LED kontrolka je zhasnutá – kontakt relé je rozepnutý (OFF) Programování Pro vstup do režimu programování je nezbytné, aby obě zařízení (vysílač i přijímač) měla aktivován programovací režim. Zároveň vyberte konkrétní kanál pro programování. Na výběr je libovolný kanál.
· Stiskněte tlačítko vybraného kanálu po dobu 4. sekund.
· V případě, že LED kontrolka programovacího kanálu bliká, znamená to, že je aktivován programovací režim.
· V tomto okamžiku aktivujte programovací režim i u druhého (ovládacího) zařízení. Dbejte přitom pokynů uvedených v technické dokumentaci tohoto ovládacího zařízení.
· Pokud je v režimu programování i jiné zařízení HomeMatic, dojde i k jeho programování.
Nedojde-li v režimu programování k žádné operaci po dobu 20. sekund, režim programování se automaticky ukončí.
Provoz zařízení Na konci programovacího procesu je možné modul ovládat prostřednictvím ovládacího zařízení.
Modul lze poté ovládat například logikou ON/OFF spínání, přepínání nebo stisknutím tlačítka konkrétního kanálu. Uvedení do továrního nastavení Do výchozího, továrního nastavení modul uvedete aktivací režimu programování po stisknutí tlačítka u 1. kanálu. Tlačítko stiskněte a přidržte po dobu 4. sekund. Nachází-li se modul v režimu programování, znovu stiskněte a přidržte tlačítko 1. kanálu. Bude-li LED kontrolka blikat, došlo tím k uvedení modulu do výchozího nastavení.
LED indikace Pomalu blikající – režim programování je aktivován Rychle blikající – uvedení modulu do továrního nastavení Problikávání (střídavě krátké / dlouhé) – chybový stav, porucha Zobrazování provozního stavu Dojde-li k sepnutí relé příslušného kanálu, současně s tím se rozsvítí LED kontrolka.
Po naprogramování modulu s jinými zařízeními, dochází k zobrazování provozního stavu během ovládání modulu.

Obnovení funkce po výpadku zdroje napájení Po připojení modulu ke zdroji dochází k automatické detekci připojených zařízení. Vyhodnotí-li interní systém aktuální stav jako poruchu, LED kontrolky u všech kanálů začnou blikat. V tomto stavu modul neplní svou funkci. Pakliže modul úspěšně ověří stav připojených zařízení bez chybového stavu, vyšle bezdrátový statusový protokol. Aby nedošlo k vysílání protokolu u více modulů ve stejném okamžiku (při obnovení napájení), disponuje modul funkcí náhodného zpoždění pro dobu vyslání protokolu.
Během tohoto procesu blikají LED kontrolky stejně jako v režimu programování. Časová prodleva mezi odesíláním jednotlivých protokolů pak je vizuálně téměř nepostřehnutelná.
Technické údaje Přenosová frekvence 868,3 MHz Dosah bezdrátového přenosu až 100 m ve volném prostranství Zdroj napájení 230 V AC 50 Hz Spotřeba v režimu (Standby) 0,5 W
Ochrana IP 20
Ochranná třída II
Výstupní kontakty 4 bezpotenciálové relé Max. spínací zátěž 16 A / kanál, odporová zátěž, max. 25 A pro všechny kanály Rozměry 72 x 65 x 87, umístění na DIN lištu Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/10/2015

Podmienky používania dokumentácie produktu