Alkohol tester AL7000 strieborná merný rozsah alkoholu (max.)=4 ‰

69.11

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Alkoholtester ACE AL7000
Obj. č.: 109 33 74
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup alkoholtesteru AL 7000.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Digitální detektor alkoholu AL 7000 je přístroj, který je schopen měřit hladinu alkoholu v lidském dechu. Výsledky měření jsou udávány v promile.
Popis a ovládací prvky 1. Trubice pro vdechování – zde vložte náustek 2. Displej – zobrazované údaje jsou v promile 3. Tlačítko – zapnutí/vypnutí 4. Úchyt pro poutko na ruku 5. Víčko senzoru 6. Výstup dechu – nezakrývejte při zkoušce 7. Vstup pro kabel 12 V
8. Kryt baterií Postup měření 1.
Stiskněte krátce tlačítko (3). Po cca 1 sec. proběhne test displeje. Pokud budete tlačítko držet déle, zobrazí se počet měření střídavě s nápisem „nor“. Po uvolnění tlačítka začne detektor na displeji odpočítávat číslice až po 000. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti.
2.
Jakmile uslyšíte pípnutí (zároveň se na displeji zobrazí nápis „blow“), tak bezprostředně po tomto signálu foukejte rovnoměrně do náustku (1) dokud budete slyšet zvukové znamení.
Po dvojím pípnutí přestaňte foukat do detektoru. Pokud jste foukali krátkou dobu, na displeji se zobrazí nápis:“ Flow“ – měření opakujte.
3.
Asi za 4 sekundy bude výsledek testu zobrazen na displeji. Údaje jsou udávány v promile.
4.
Po zobrazení naměřených údajů (15 sekund) se detektor sám vypne.
Lze vypnout i tlačítkem – zapnutí.
5.
Pokud chcete provádět další měření, počkejte asi 30 sekund a postupujte podle bodů 1 – 4.
Výměna baterií Baterie vyměňte, pokud se na displeji zobrazí nápis:“Bat“. Při výměně baterií odsuňte kryt baterií na zadní straně detektoru a vyjměte staré baterie. Používejte pouze nové alkalické baterie AA 1,5.
Ujistěte se podle polarizačních znamének +/-, že jste baterie správně vložili.

Výměna senzoru Senzor vyměňte, pokud se na displeji objeví nápis „Cal“ nebo „Sen“. 1. Vyjměte baterie.
2. Otevřete víčko senzoru na zadní straně detektoru a vyměňte stávající senzor za nový nebo zkalibrovaný.
3. Zkontrolujte jestli je senzor pevně uložen v patici a zavřete víčko senzoru.
4. Vložte baterie do detektoru.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do alkoholtesteru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu.
Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
Čidlo v detektoru je velmi citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu.
Počkejte aspoň 2 minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru.
Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem.
Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se můžou vyskytnout nepřesnosti měření. Tolerance je 10%. V případě, že jste požili velmi malé množství alkoholu (koncentrace je pod 0,10), detektor naměří hodnotu 0,00%.
Pokud se na displeji zobrazí nápis CAL vyměňte senzor nebo zajistěte novou kalibraci.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro alkoholtesteru.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Rozsah měření: 0,0 – 4,0 promile Rozměry: 105 x 50 x 18 mm Hmotnost: 100 g Baterie: 2x AA 1,5 V
Senzor: Semiconductor oxide sensor Čas přípravy k měření: Méně než 1 minuta Čas reakce: 2 až 4 sec Provozní teplota: +10 až + 40 °C Přesnost: 10 % – aktivní režim ivotnost baterie: 100 až 200 měření Kalibrace detektoru se doporučuje při běžném používání po 6 měsících případně po zobrazení nápisu CAL na displeji. Kalibraci provádí odborný servis.
Záruka Na alkoholtester AL 7000 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/10/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu